Vinaora Nivo Slider

Cztery miliony na działania niskoemisyjne

Budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej, instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na LEDowe. Na te zadania Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 20 marca Gminie Michałowo dotację w wysokości ponad 4 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj więcej: Cztery miliony na działania niskoemisyjne

Harmonogram realizacji projektu niskoemisyjnego

  Samorząd Michałowa pozyskał 4,2 mln złotych dofinansowania z RPOWP w konkursie dotyczącym strategii niskoemisyjnych. Całkowita wartość projektu to 5,5 mln złotych. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na IV kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej: Harmonogram realizacji projektu niskoemisyjnego

Wymiana pieców - komunikat

 

DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA MIEŚCIE MICHAŁOWO” (WYMIANA PIECÓW)

Uprzejmie informujemy, iż obecnie Gmina Michałowo jest na etapie podpisywania umów z mieszkańcami, którzy zadeklarowali udział w projekcie na wymianę pieców.

W związku z powyższym mieszkańcy (właściciele działek), którzy złożyli deklaracje powinni zgłosić się wraz z dowodem osobistym do Urzędu Miejskiego pok. nr 2 w celu podpisania umowy (jej treść podana jest w załączniku)

 ZAŁACZNIK - Wzór umowy (PDF)

 

 

Wymiana pieców

W związku z planowanym przez Gminę Michałowo złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Michałowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

„Przyjazna środowisku Gmina Michałowo"

FE region

„Przyjazna środowisku Gmina Michałowo”

Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0432/17-00 z dnia 21.05.2018 r. między Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Michałowo w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna,

działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez gminę Michałowo poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych..

Projekt przewiduje budowę infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Będą to 54 instalacje fotowoltaiczne oraz 31 instalacje solarne. Projekt realizowany jest na terenie gminy Michałowo (miejsko-wiejska). Inwestycją objęte zostaną budynki mieszkalne. Grupą docelową są mieszkańcy gminy Michałowo.

Produkty:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 31 szt.

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 54 szt.

Rezultaty:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 225,05 Mg CO2

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,12 MWt

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,21 MWe

 

Okres realizacji: 18.04.2018 – 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 1 449 286,85 PLN

Dofinansowanie: 1 043 406,08 PLN

Wymiana pieców

 

Osoby zainteresowane dofinansowaniem wymiany starych pieców węglowych na nowe zachęcamy do do wypełnienia ankiety dostępnej na stronie internetowej: www.michalowo.eu lub w siedzibie tut. Urzędu (biuro podawcze) oraz udzielenia odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym.

Czytaj więcej: Wymiana pieców

Podkategorie

 • Kryta pływalnia

   

   

  Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie

 • Pracownia filmu
 • Skatepark
 • Wykluczenie cyfrowe

  SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”

  REKRUTACJA TRWA!!!

  Projekt realizowany jest przez Gminę Michałowo w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

  Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie możliwości korzystania i dostępu do Internetu. Uczestnicy otrzymają 100 zestawów komputerowych wraz z podłączeniem do Internetu oraz zostaną przeszkoleni z podstaw obsługi komputera i Internetu.

   

  1. Beneficjentami Ostatecznymi mogą zostać:

  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające
   do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej),

  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto;
  2. Osobie w rodzinie, której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;
  3. Rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające
   do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

  Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

  Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

  1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka;
  2. Opiekunowi faktycznemu dziecka;
  3. Osobie uczącej się.
  • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.
  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  • Rodziny zastępcze.
  • Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie jest niższy niż 1226,95 zł.
  • osoby w wieku powyżej 50 lat, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty a 799,18 zł

   

  2. Uczestnicy muszą spełniać dodatkowo także następujące warunki:

  • posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy lub w miejscowościach sąsiednich;
  • nie posiadają komputera i Internetu;

   Dokumenty rekrutacyjne są już dostępne u Sołtysa, na stronie internetowej oraz w biurze projektu – pokój nr 4. w Urzędzie Miejskim w Michałowie. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie.

  Nabór uczestników - od 18 marca do 31 lipca 2013 r.

   

  ZAPRASZAMY!!!


STATYSTYKI ODWIEDZIN

Ogółem: 212019

Estonia 100%