Vinaora Nivo Slider

Aktualnie realizowane inwestycje ze wsparciem funduszy zewnętrznych.

Rozmiar czcionki:

 

ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO ORAZ UMUNDUROWANIA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z DOTACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Gmina Michałowo na podstawie umowy nr DIT-I.3031.44.2018 zawartej w dniu 20 listopada 2018 roku otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 8 000,00 zł. na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Przy wsparciu ww. kwoty Gmina Michałowo zakupiła niżej wymieniony sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz umundurowanie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 
- Ubranie specjalne strażackie GARDA w ilości 6 sztuk.

 

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

 

Gmina Michałowo w 2018 r. przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, który realizowany był przez Szkołę Podstawową i. W. Syrokomlii w  Michałowie.

Łączna wartość programu : 17 647,99 zł w tym dotacja przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych wprowadzających nowe technologie do szkół – 14 000 zł (80% realizacji zadania) – za którą zakupione zostały 2 monitory z ekranem dotykowym spełniające funkcje tablicy interaktywnej

Wkład własny: 3647,99 zł (stanowiący 20% realizacji zadania) – za który zakupiono 3 szt. komputerów przenośnych typu notebook.

 

 


 

 

 

„Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki”

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-RPPD.08.06.00-20-0165/17-00 z dnia 04.09.2018 r. między Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Michałowo w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości Jałówka poprzez rewitalizację społeczno-gospodarczą dotkniętego problemami obszaru. Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej;

- przebudowanie i adaptację zdegradowanego zabytkowego centrum miejscowości dla przywrócenia oraz nadania im nowych funkcji::kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni centrum Jałówki;

- udostepnienie rewitalizowanych terenów dla mieszkańców i turystów odwiedzających Jałówkę.

 

Zakres projektu obejmuje:

-         budowę placu wypoczynkowego, z akcentem plastycznym w formie fontanny,

-         budowę placu wypoczynkowego, z akcentem plastycznym, pomnikiem - popiersie Zygmunta II Augusta wsparte na cokole,

-         budowę placu zabaw dla dzieci najmłodszych, z wyposażeniem i ogrodzeniem od strony ulicy,

-         budowę ciągów pieszych utwardzonych oraz schodów terenowych,

-         zagospodarowanie terenów zielonych nowymi trawnikami, kwietnikami, nasadzeniami zieleni krzewów i drzew ozdobnych oraz
uzupełnienie całości elementami małej architektury typu: ławki parkowe, kosze na odpady, kosze na psie odchody, tablice informacyjne, tablice ogłoszeń, stojak na rowery,

-         wykonanie uzbrojenia terenu (przyłącze wodociągowe oraz instalacja wodociągowa do zasilania pompy fontanny i punktu poboru wody, przyłącze energetyczne oraz instalacja doziemna energetyczna nn do zasilania lamp oświetlenia terenu, lampy oświetlenia popiersia, zasilania pompy fontanny i oświetlenia fontanny).

Okres realizacji: 14.09.2018 – 12.07.2019 r.

Wartość projektu: 723 861,12 PLN

Dofinansowanie: 499 464,15 PLN

 


 


 
 
 
 

 

 

 


 

 

„Przyjazna środowisku Gmina Michałowo”

Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0432/17-00 z dnia 21.05.2018 r. między Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Michałowo w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna,

działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez gminę Michałowo poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych..

Projekt przewiduje budowę infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Będą to 54 instalacje fotowoltaiczne oraz 31 instalacje solarne. Projekt realizowany jest na terenie gminy Michałowo (miejsko-wiejska). Inwestycją objęte zostaną budynki mieszkalne. Grupą docelową są mieszkańcy gminy Michałowo.

Produkty:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 31 szt.

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 54 szt.

Rezultaty:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 225,05 Mg CO2

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,12 MWt

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,21 MWe

 

Okres realizacji: 18.04.2018 – 30.11.2018 r.

Wartość projektu: 1 449 286,85 PLN

Dofinansowanie: 1 043 406,08 PLN

 


 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo” mająca na celu wsparcie potencjału turystycznego w Gminie Michałowo współfinansowana

 jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 :” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Szlak im. L. Nosa w Gminie Michałowo o dł. 75 km został wyznaczony w 1997 r. na zlecenie Urzędu Gminy w Michałowie jako pierwszy szlak rowerowy w ówczesnym województwie białostockim. Szlak prowadzi przez całą Gminę Michałowo, ale ma również znaczenie ponadlokalne łącząc Puszczę Knyszyńską ze Zbiornikiem Siemianówka i granicą z Białorusią. Szlak pierwotnie wyznakowany został w kolorze czerwonym, następnie odnawiając szlak w 2005 roku zmieniono kolor na zielony, szlak odnawiano również w 2013 r. W ramach operacji zaplanowano wykonanie i ustawienie 16 tablic informacyjnych (informacje w języku polskim i angielskim) z oznakowaniem miejsc o charakterze zabytkowym bądź znaczeniu historycznym na terenie gminy Michałowo (Sokole - dom ludowy; Topolany - cerkiew, oraz zabytkowe rozplanowanie wsi; Hieronimowo - kompleks pałacowy; Michałowo - opis starych fabryk i przemysłu włókienniczego, cerkiew, kościół, PFDF, tablica ogólnoinformacyjna; Nowa Wola - cerkiew; Gorbacz - rezerwat; Juszkowy Gród - cerkiew, Bondary - Zalew Siemianówka; Bachury - opis wsi i zabytkowej kapliczki; Jałówka - cerkiew, kosciół, ruiny) oraz budowę wiaty turystyczno-wypoczynkowej oraz montaż ławki stałej i kosza na odpady na szlaku w miejscowości Sokole, w którym jest wiele atrakcji turystycznych ze względu na funkcjonujący Dom Ludowy (odbywają się tu plenery malarskie, warsztaty tkackie) wraz z warsztatownią (wiatą do wypieku chleba, gliny oraz kuźnia). Do Sokola dociera również kolej. W Domu Ludowym organizowane są imprezy plenerowe dla społeczności Sokola, mieszkańców gminny i turystów odwiedzających Gminę Michałowo („Dni Sokola”, „Święto grzyba”, inne). Planowany okres realizacji to koniec listopada 2018 r. Powstała infrastruktura będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.

 

 


 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” mająca na celu rozwój infrastruktury turystycznej nad Zalewem Siemianówka współfinansowana

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 :” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Operacja polega na budowie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka w skład której wejdą: strett workout combo, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, kosz na śmieci - sztuk 3, parasole trzcinowe - 10 sztuk, Hot Spot, infokiosk z oprogramowaniem. Zakłada się, iż operacja będzie realizowana do końca listopada 2017 r. Zalew Siemianówka jest jednym z największych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. Raj dla wędkarzy, ornitologów oraz żeglarzy. Tutaj co roku odbywają się Międzynarodowe Regaty Puchar Żubra w klasie Optimist oraz Laser. W 2007 roku odbyły się ty mistrzostwa Świata Juniorów w bojerach. Po stronie Gminy Michałowo znajduje się plaża, molo oraz wieża widokowa. W okresie turystycznym zalew odwiedzany jest przez wielu turystów. Bliskość aglomeracji białostockiej i dobra dostępność komunikacyjna znacznej części obszaru, sprawiają, że teren ten stanowi idealne miejsce do weekendowego lub popołudniowego wypoczynku mieszkańców Białegostoku. Innowacyjnym elementem rekreacyjnym na terenie Gminy Michałowo uzupełniającym bazę turystyczno-rekreacyjną nad zalewem jest zestaw: street workout combo, który składa się z zestawu drabinek poziomych i pionowych oraz poręczy o różnych wysokościach umożliwiających szereg aktywności związanej z przechodzeniem, wspinaniem, zwisaniem itp. W zakres operacji wejdą również: plac zabaw oraz zadaszenia na plaży w postaci parasoli trzcinowych, a także infokiosk z oprogramowaniem oraz Hot Spot. Powstała infrastruktura będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.

 

 

 

 


 


 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. „ Budowa placów zabaw w Gminie Michałowo” mająca na celu wsparcie potencjału rekreacyjnego w Gminie Michałowo współfinansowana

 jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 :”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja polega na budowie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Michałowo w postaci placów zabaw w miejscowościach: Topolany, Juszkowy Gród, Nowa Wola. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej typu place zabaw, w zgodzie z potrzebami mieszkańców i turystów oraz służące wykorzystaniu walorów przyrodniczych obszaru Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Zakłada się iż realizacja projektu zachęci do zajęć ruchowych, na świeżym powietrzu, wpłynie na bezpieczeństwo i komfort zabawy. Planowana operacja ma propagować aktywny tryb życia wśród najmłodszych, wspomagać ich wszechstronny rozwój, a także integrować mieszkańców. Planowane jest zakończenie realizacji operacji do listopada 2018 r. Place zabaw będą całkowicie bezpieczne i będą posiadać odpowiednie atesty. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji operacji będzie niekomercyjna i ogólnodostępna.

 


 

 

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Ogółem: 212019

Estonia 100%